گروه بازار و سرمایه / نرخ رسمی ارز در بازار تهران روز دوشنبه ساعت 16:15: