گروه بازار و سرمایه / نرخ رسمی خرید و فروش ارز در بازار تهران روز شنبه ساعت 18:30 :