گروه بازار و سرمایه / نرخ رسمی ارز در بازار تهران روز شنبه :