مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان این که، شورای رقابت باید بر اساس وعده داده شده هر چه زودتر و تا آخر فروردین ماه جاری دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را ارایه کند، گفت: در صورت تاخیر دولت ناچار است خود راسا وارد عمل شود.سید جواد تقوی در باره وضعیت فروش خودروها تا اعلام دستورالعمل قیمت گذاری ها افزود: در زمان حاضر مبنای خرید و فروش، مصوبه پیش از عید دولت است که البته خودروسازان خود نیز پس از آن نرخ ها را تعدیل کردند.

وی گفت: این که شورای رقابت چه تصمیمی در این زمینه می گیرد و آیا دستورالعمل آنان کاهشی است یا نه؟ برای همگان مهم است.وی با تاکید بر این که، نمی توان بازار و تولید را معطل نگه داشت، افزود: امیدواریم شورای رقابت بر اساس قول داده شده در زمان مقرر تکلیف خود را انجام دهد.تقوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که، آیا وی به عنوان متولی حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده از روند تدوین دستورالعمل آگاه است، گفت: در این زمینه دیدگاه های مختلف کارشناسی مطرح است و اگر نظرات کارشناسی را بخواهند در این بخش با آنها نهایت همکاری را خواهیم کرد.وی تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ناظر بر اجرای دستورالعمل خواهد بود و امیدواریم آنچه بیرون می آید انتظارات دولت و مردم را پاسخ دهد.