گروه بازار و سرمایه / نرخ رسمی ارز در بازار تهران روز سه شنبه :