اتفاقات عجیب بازار سرمایه طی 2 سال گذشته فقط به دستکاری و اتخاذ تصمیمات اشتباه دولت قبل در معاملات بازار سهام و نابودی سرمایه های مردم ...

ادامه خبر