مرکز پژوهش های مجلس در بیانیه سیاستی در خصوص صنعت و بازار خودرو، ضمن انتقاد از شیوه قیمت گذاری خودروها که موجب زیان تولیدکنندگان ...

ادامه خبر