با وجودی که در طی هفته گذشته دو روز تعطیل وجود داشت و معامله گران از پیش این هفته را هفته نیمه تعطیل بازار می دانستند ولی معامله گران ...

ادامه خبر