آمریکا و ایران پس از انتشار اخبار متعدد درباره توافق موقت، پنج شنبه و جمعه هرگونه توافق در آینده نزدیک را رد کردند. در اینجا پرسشی که مطرح ...

ادامه خبر