رکود تورمی ماه های قبل در بازار مسکن شهر تهران به رکودی همراه با کاهش قیمت تبدیل شده است. بررسی ها نشان می دهد بازار ملک همچنان در رکود ...

ادامه خبر