سخنگوی صنعت آب گفت: با وجود بارندگی های اخیر از نظر بارشی امسال در شرایط نرمالی قرار نداریم، در حالی که دو سال خشک را پشت سر گذاشته ایم در ...

ادامه خبر