داده ‎های اقتصادی نشان می دهد که با افزایش قیمت ها در حوزه یورو و کاهش هزینه کرد مصرف کنندگان، این منطقه از اواخر سال میلادی گذشته و ...

ادامه خبر