دولت با وضع مالیات بر کارتخوان ها دنبال افزایش درآمد مالیاتی بود اما این روزها شاهد افزایش کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه های پوز ...

ادامه خبر