چند سالی است که مسئله ناایمن بودن خودروهای ایرانی در فضای رسانه   ای کشور و البته فضای مجازی به بحث داغ توده شهروندان تبدیل شده و پلیس ...

ادامه خبر