با توجه به بازار انحصاری تولید خودرو در کشورمان و قانون نرخ گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی داخلی توسط شورای رقابت، ضرورت دارد ایران  خودرو ...

ادامه خبر