طی 10 روز گذشته، مجدداً قیمت خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی ریزش قابل توجهی پیدا کرد؛ به گونه ای که کمترین میزان کاهش ...

ادامه خبر