عطف به صورتجلسه نحوه قیمتگذاری خودرو معاونت محترم امور صنایع وزارت صمت و همچنین صورتجلسه هیئت مدیره این شرکت به شماره ...

ادامه خبر