برخی کاربران خواستار پیگیری درباره علت افزایش عجیب و ناگهانی خودرو کلوت اتوماتیک تولیدی شرکت مکث  موتور شده اند.

ادامه خبر