هزاران کاربر اینترنت در عراق در روزهای اخیر با انتقاد از آمریکا، آن کشور را مسئول قطع شدن های طولانی برق در عراق دانستند.

ادامه خبر