با نگاهی به اهداف تعیین شده در مصوبات جدید و تجربه قبلی می توان برآورد کرد که تصمیم سازی های جدید دولت کمکی به شکستن قیمت مسکن یا ...

ادامه خبر