مهدی موحدی بکنظر با بیان اینکه اراده کلی به صورت مستقل برای شناسایی سلبریتی ها و...

ادامه خبر