بر اساس داده های یورواستات ارزش کل موقعیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یازده کشور عضو اتحادیه ارودپا در سال 2021 برای ...

ادامه خبر