شهروندان افغانستان نمی توانند هیچ اعتراضی به زیاد بودن نرخ مالیات در حکومت طالبان ‏بکنند و بیشتر مقام ‏‎های غیرنظامی طالبان نیز مجهز به سلاح اند.

ادامه خبر