بیمارستان شهریار یک بیمارستان خصوصی فوق تخصصی در منطقه 10 تهران واقع در خیابان آذربایجان نبش خیابان کارون است.

ادامه خبر