اخیرا بانک مرکزی برای کاهش شدت کمبود منابع ارزی، تصمیم گرفته ارز مبادله ای تولیدکنندگان مناطق آزاد را قطع کند. این تصمیم عجولانه و بدون هماهنگی ...

ادامه خبر