درحالی واردات خودروهای کارکرده قریب الوقوع به نظر می رسید که حالا واردات این دست از خودروها در پیچ و خم بوروکراسی مجلس افتاده ...

ادامه خبر