مقام های قطری در جریان مجمع اقتصادی قطر، نسبت به کمبود انرژی در آینده به ویژه برای اروپا و چشم انداز دستیابی به اهداف انتشار صفر ...

ادامه خبر