شورای عالی مسکن در آخرین نشست خود با حضور رئیس جمهور، حمایت از متقاضیان نهضت ملی مسکن در دهک های یک تا 4 را در دستور کار قرار داد و ...

ادامه خبر