با توجه به افزایش قیمت اجاره بهای مسکن جابه جایی مستاجران از مناطق گران به مناطق ارزان و حاشیه شهر دور از ذهن نیست به طوری که میزان تقاضا ...

ادامه خبر