گروه بازار و سرمایه / نرخ رسمی ارز بازار تهران در آخرین ساعت کاری روز پنج شنبه :