خبرگزاری مهر نوشت: معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اعلام اینکه رشد متوسط میزان مهریه در کشور در پنج سال اخیر با میزان افزایش آن در 30 سال برابری مي*کند، گفت: متوسط میزان مهریه در پنج سال اخیر به 450 سکه رسیده است.


شهلا کاظمي*پور ادامه داد: مطالعه انجام شده در 12 استان کشور نشان مي*دهد متوسط میزان مهریه در 30 سال گذشته از 150 سکه به 300 سکه افزایش یافت، ولی در مدت پنج سال اخیر این میزان به 450 سکه رسیده است.
وی تاکید کرد: این مطالعه نشان مي*دهد با وجود فرهنگ*سازی*های انجام شده در سال*های اخیر میزان مهریه نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایش آن سرعت بیشتری پیدا کرده است.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفت: در این مطالعه میزان مهریه را از نظر برش زمانی با سن افراد تقاطع دادیم و مشخص شد در سنین بالا متوسط میزان مهریه 200 سکه است ولی این میانگین با کاهش سن افراد افزایش پیدا مي*کند و به حدود 450 سکه هم مي*رسد.
کاظمي*پور تاکید کرد: البته این مطالعه نشان داد که میزان مهریه با تحصیلات رابطه مستقیم دارد و هر چه میزان تحصیلات افراد افزایش مي*یابد، میزان مهریه نیز بیشتر مي*شود.
وی تصریح کرد: مي*توان گفت به دلیل اینکه جامعه به سمت سواد بیشتر و تحصیلات بالاتر مي*رود، مي*توان انتظار داشت که متوسط میزان مهریه نیز بالاتر برود.