طالبان در حالی از افزایش میزان صادرات سخن می گویند که با روی کار آمدن این گروه، بخش زیادی از کارخانه های تولیدی از فعالیت بازمانده اند ...

ادامه خبر