بررسی بازار مسکن در سال 1401 حاکی از آن است که گرانی در سالی گذشت گریبان این بازار را گرفت و قیمت مسکن از فروردین تا دی ماه بین 40 تا 50 درصد ...

ادامه خبر