قرار است پس فردا (دوشنبه) کارکنان بخش حمل و نقل در آلمان دست به اعتصاب بزرگی بزنند. با توجه به گستردگی این اعتصاب، نگرانی درباره ...

ادامه خبر