اداره آمار کمیسیون اتحادیه اروپا (یورواستات) دیروز پنجشنبه بیست و سوم مارس جدیدترین آمار مربوط به درخواست های پناهندگی در این اتحادیه ...

ادامه خبر