ابزارهای دیجیتال به طور قابل توجهی بر جنگ اوکراین تاثیر گذاشته اند. در جریان این درگیری که یکی از مستندترین کارزارهای نظامی در تاریخ ...

ادامه خبر