حداقل دستمزد و مزایای امسال، در نهایت 8 میلیون و 200 هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت 1401 رقم 9 میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که ...

ادامه خبر