معاون فنی و مهندسی گروه سایپا، درباره موتور شاهین گفت که بررسی هایی صورت گرفته و نارضایتی از عملکرد آن وجود ندارد؛ چرا که موتور ...

ادامه خبر