سود سهام عدالت ممکن است برای برخی از افراد واریز نشود که پیش از این مدیر پرداخت سود...

ادامه خبر