اتاق بازرگانی ایران گزارش خود از شامخ (شاخص مدیران خرید) در دی ماه را منتشر کرده که نشان از افت جدی آن نسبت به ماه قبل دارد.

ادامه خبر