شعب منتخب بانک های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران برای ارائه ارز به متقاضیان طی در روزهای تعطیل 14 و 15 بهمن ماه اعلام شدند.

ادامه خبر