یکی از طرح های وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و رسیدن به امنیت غذایی اجرای کشت قراردادی در کشور است، این طرح به ...

ادامه خبر