بیش از 4 سال از خروج بنیانگذاران اینستاگرام از این شرکت می گذرد و حالا آنها با یک اپلیکیشن جدید بازگشته اند.

ادامه خبر