افزایش سهم حمل و نقل هوایی از ترانزیت کشور، در راستای راهبرد رشد ترانزیتی در دستور کار قرار گرفته است و با این هدف، سازمان هواپیمایی کشوری ...

ادامه خبر