بر اساس تصميم بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی افزايش يافت و از آنجا که متغيرهای پولی و مالی يکی از عوامل مهم در ساختار پس انداز و کنترل ...

ادامه خبر