براساس مصوبه امروز کمیسیون حقوق سربازان مجرد منطقه غیر عملیاتی ۵ میلیون و...

ادامه خبر