این هتل در ١۵ طبقه، با ارتفاع ٨٠ متر، ٤١٠ اتاق یک نفره، ١٨٨ اتاق دونفره، ٢٧ شاه نشین و لژهای...

ادامه خبر