از ماه های گذشته زمزمه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف گاز در دولت آغاز و در نهایت قبوض جدید با رقم های شوکه کننده برای مشترکان بدمصرف صادر شد و ...

ادامه خبر