صنعت بیمه در جهان، یکی از حوزه های توسعه یافته و با گردش مالی بالا است. بیمه در ایران نیز از صنعت های رو به رشد محسوب می شود و تقاضای زیادی برای ...

ادامه خبر