برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به آمار و بررسی نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، سرمایه گذاری و اشتغال زایی عملکرد مثبتی از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها به چشم نمی خورد.